За нас

ФИЛМАУТОР е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза за колективно управление на някои авторски и сродни на тях права.

Създадено е през 1993г. През 1994г. Сдружението е регистрирано в СГС и в регистъра на организациите по чл.40 от ЗАПСП, който се води в Министерство на културата.

ФИЛМАУТОР се създава, за да управлява авторски права върху филми и други аудиовизуални произведения. По-късно, с изменение на Устава през 2000г., членове на ФИЛМАУТОР вече могат да бъдат и продуцентите на тези произведения. Сдружението за почва да управлява и сродни на авторските права.

След промените в ЗАПСП от март, 2011г. ФИЛМАУТОР е пререгистрирано от Министерство на културата в регистъра на сдруженията за колективно управление на права по чл.40 от ЗАПСП - Удостоверение №26-00-055/27.10.2011г.

ЦЕЛИ:

  • да представлява и защитава авторските и сродните права на своите членове пред всички ползватели и по-общо да защитава интересите на членовете на Сдружението;
  • да осъществява колективно управление на правата на своите членовве чрез договаряне, събиране и разпределение на дължимите им възнаграждения при отстъпване правата за ползване на техните прозведения;
  • да представлява своите членове пред всички правораздавателни и административни органи за защита на поверените им за управление права;
  • да организира и осъществява помощ за членовете на организацията и техните семейства.

СРЕДСТВА:

Средствата в борбата за защита правата на членуващите във ФИЛМАУТОР автори са:

  • договорите с ползватели за уреждане на права;
  • популяризиране сред обществото, пред държавните и правозащитните органи на ролята и значението на авторското право;
  • активна работа при изработването на необходимите законодателни актове в областта на авторското право и сродните му права;
  • юридическа помощ и консултации за членовете на сдружението при сключване на договори за създаване и използване на аудиовизуални произведения и договори за отстъпване на права върху готови такива;
  • връзки и обмен на информация със сродни организации в други страни и сключване на договори за взаимно представителство с тях. чрез които ФИЛМАУТОР поверява представителството на своите членове в чужбина и поема представителството на съответните чужди автори за България.

прочети повече

СЪСТАВ НА УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ:
СЪСТАВ НА НАДЗОРЕН СЪВЕТ:
Виктор Божинов - председател
Валентина Фиданова-Коларова председател
Ваня Николова
Емил Пенев
Калоян Божилов
Иван Йотов
Мартин Димитров
 
Костадин Бонев
 
Станимир Трифонов
 
Цветан Недков
 

  „ГАЛА ФИЛМ“ ООД, 

  представлявано от Галина Тонева

 
„ДОЛИ МЕДИЯ СТУДИО“ ЕООД, 
представлявано от Добромир Чочов