Новини

Министерство на културата отказа регистрация на ЕАЗИПА

04.11.2013

Министерство на културата отказа регистрация на ЕАЗИПА

 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА ОТКАЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ЕАЗИПА

ФИЛМАУТОР приветства решението на Министрество на културата, с което се отказва регистрация на Европейската агенция за защита на изпълнителските, продуцентските и авторските права  (ЕАЗИПА) и се прави крачка напред в посока въвеждане на ред и изясняване на правоимащите  субекти  в сферата на колективното управление на права.
Наличието на организации, които спекулират и въвеждат в заблуждение ползватели за своята представителна власт  и компетентност накърнява интересите на нашите партньори и ги принуждават да прилагат своите бизнес модели в среда, лишена от предвидимост и правна сигурност. Същевременно се подкопава  утвърдената  с дългогодишни  усилия система на колективно управление и се влошава цялостния образ на сдруженията, осъществяващи такъв род дейност. 
Приетите през март 2011г. изменения в ЗАПСП имаха за цел постигане на по-голяма степен на прозрачност и прецизност в дейността на организациите за колективно управление както по отношение на ползвателите на техния репертоар, така и за самите членуващи правоносители.
С решението си Министерството на културата  дава категоричен знак, че в  България важат принципи като законност, справедливост и равноправно третиране на еднаквите субекти и създава предпоставки механизмите, гранатиращи защита на авторските и сродните  права,   да заработят  ефективно.
Всички новини