Новини

Покана и материали за Общо събрание на ФИЛМАУТОР

16.03.2023

Покана и материали за Общо събрание на ФИЛМАУТОР

П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “ФИЛМАУТОР”, на основание чл.26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно годишно  Общо събрание на членовете на сдружението на 22.04.2023г. /СЪБОТА/ в залата на Театър НАТФИЗ в централната сграда на НАТФИЗ на ул. „Г. С. Раковски“ 108-А в гр. София  от 9.00 часа при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД 

1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишен отчетен доклад на сдружението за 2022г. който включва:

1.1.  Отчет за дейността през 2022г.

1.2.  Годишен финансов отчет за 2022г;

1.3.  Финансова информация съгласно изискванията на чл.94у’ от ЗАПСП.

1.4.  Доклад за използването на суми за социални и културни цели през 2022г. съгласно изискванията на чл.94у’ от ЗАПСП.

2. Изслушване, обсъждане и приемане на доклада на Надзорния съвет на сдружението за 2022г.

3. Приемане на изменения и допълнения в Устава на сдружение ФИЛМАУТОР.

4. Приемане на изменения и допълнения в Правилника за организацията и дейността на сдружение ФИЛМАУТОР.

5.  Приемане на изменения и допълнения към Правила за разпределение на събраните от ФИЛМАУТОР възнаграждения за отстъпени за управление на сдружението авторски и продуцентски права.

6. Приемане на бюджет на ФИЛМАУТОР за 2023г.

7. Избор на един член на Надзорния съвет с цел попълване на състава му.

8. Избор на регистриран одитор.

При липса на кворум  Общото събрание ще се проведе при спадащ кворум в същия ден в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

В случай, че не можете да участвате лично, бихте могли да упълномощите друг член на Общото събрание, като използвате бланката за пълномощно за автори или бланка за пълномощно за продуценти.

Всички новини