Новини

Покана за Общо събрание на ФИЛМАУТОР

12.05.2022

Покана за Общо събрание на ФИЛМАУТОР

 

ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел  “ФИЛМАУТОР”, на основание чл.26  от Закона за юридическите лица с нестопанска цел,  свиква редовно отчетно общо събрание на членовете на сдружението на 31 май 2022г. /вторник/ във Филмотечно кино  „Одеон“, гр. София, бул. „Патриарх Евтимий“ No.1  от 9.00 часа  при следния дневен ред:

 

ДНЕВЕН РЕД

1. Изслушване, обсъждане и приемане на Годишен отчетен доклад на сдружението за 2021г. който включва:

1.1.  Отчет за дейността през 2021г.

1.2.  Годишен финансов отчет за 2021г;

1.3.  Финансова информация съгласно изискванията на чл.94у’ от ЗАПСП.

1.4.  Доклад за използването на суми за социални и културни цели през 2021г. съгласно изискванията на чл.94у’ от ЗАПСП.

2. Изслушване, обсъждане и приемане на доклада на Надзорния съвет на сдружението за 2021г.

3. Приемане на бюджет на ФИЛМАУТОР за 2022г.

4. Избор на регистриран одитор.

При липса на кворум  Общото събрание ще се проведе при спадащ кворум в същия ден в 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред.

Всички новини